Home > >Významné objekty >31. Kapucínský klášter

31. Kapucínský klášter

Capuchin friary / Kapuzinerkloster

Kapucínský klášter – areál bývalého kapucínského kláštera s kostelem Promění Páně, dvěma kaplemi a ohradní zdí. Kapucínský klášter s kostelem vyrostly v tradičním, umělecky nenáročném kapucínském stylu v letech 1687 – 1693 na místě někdejšího sboru Jednoty bratrské. Věž na západní straně kostela byla přistavěna až roku 1894.

Capuchin friary – complex of the former Capuchin friary with the Church of the Transfiguration of Our Lord, two chapels and boundary wall. The Capuchin friary with church developed in the tradition, artistically undemanding Capuchin style in 1687–1693 on the site of the former congregation of the Unity of the Brethren. The tower on the western side of the church was not built until 1894.

Kapuzinerkloster – das Gelände des einstigen Kapuzinerklosters mit der Kirche der Verklärung, zwei Kapellen und der Umfassungsmauer. Das Kapuzinerkloster und die Kirche wurden im traditionellen, anspruchsvollen Kapuzinerstil in den Jahren 1687–1693 an der Stelle der einstigen Gemeinde der Böhmischen Brüder gebaut. Der Turm auf der Westseite der Kirche wurde erst 1894 zugebaut.

Celý text